Drobečková navigace

Prague Proms 2017: Vladimir Cosma

Obecní dům - Smetanova síň, náměstí Republiky 5, Praha 1 - Staré Město, 110 00

Datum a čas konání

10. 7. 2017
19.00

Možná jste ne­tušili, že při sle­dování celé řady filmů v hlavních rolích s Je­an-Paul Bel­mon­dem, Loui­sem de Funèsem ne­bo Pierrem Ri­char­dem po­sloucháte hud­bu rodáka z Bu­ku­reště, Vla­di­mi­ra Cosmy. Původně se věno­val převážně hudbě kla­sické ne­bo jaz­zu, od 70. le­tech 20. sto­letí však přesed­lal na hud­bu fil­mo­vou. Ačko­liv se Vla­di­mir Cosma na­ro­dil v Ru­mun­sku, kom­po­no­val převážně pro fil­my fran­couz­ské pro­duk­ce, ja­ko například Roz­tržitý (režie P. Ri­chard, 1970), Velký blondýn s čer­nou bo­tou, Návrat velkého blondýna (režie Y. Ro­bert, v hlavní ro­li s P. Ri­char­dem, 1972/1974), Rabín Jákob (režie G. Ou­ry, v hlaví ro­li s Louis de Fu­ne­sem, 1973), Hořčice mi stoupá do no­su, Křidýlko ne­bo stehýnko (režie C. Zi­di, v hlavní ro­li s P. Ri­char­dem/Loui­sem de Fu­ne­sem, 1974/1976), Zvíře (režie C. Zi­di, v hlavní ro­li Je­an-Pau­lem Bel­mon­do, 1977) a mno­ho dalších.

Vla­di­mir Cosma byl oceněn řadou me­zinárodních cen, me­zi ni­mi například v ro­ce 1982 a 1984 dvěma Césa­ry za nej­lepší hud­bu k filmům Di­va (režie J. J. Be­i­ne­ix) a Le Bal (režie E. Sco­la). V Can­nes byl v ro­ce 1983 oceněn ce­nou Grand Prix du Disque, ve Varšavě v květnu 2001 získal Phi­lip Award Pri­ze za nej­lepší fil­mo­vou hud­bu kom­po­no­va­nou v Ev­ropě.

V říjnu 2016 a následně i v ro­ce le­tošním osla­vil Vla­dimír Cosma 50 let své pro­fe­si­onální ka­riéry řadou kon­certů ve Fran­cii a to v Paříži, Ly­o­nu, Lille, Rouen a Ženevě ve Švýcar­sku.

Český národní symfonický orchestr - Vladimir Cosma dirigent

Více

Zobrazit podrobné informace